Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Kriterier för ansökningar om bidrag för basverksamhet och projekt

Målsättningen för den kulturella självförvaltningen regleras i Lagen om Kulturautonomi för nationella minoriteter och i Stadgarna för den svenska kulturella självförvaltningen.

I Lagen (§ 5, p.3) anges följande:

Målsättning för den kulturella självförvaltningen är:
 att instifta fonder, stipendier och premier samt fastställa kriterier för att stödja och utveckla den nationella minoritetens kultur och utbildning.

I Stadgarna (§ 5, p. 13) beskrivs Kulturförvaltningens befogenheter på följande sätt:

att grunda fonder, stipendier och premier för främjandet av estlandssvensk identitet, kultur, traditioner och utbildning samt fastställa kriterier för deras utdelning;

Med utgångspunkt i ovanstående paragrafer har Kulturförvaltningen fastställt följande kriterier för bidrag till basverksamhet och projekt:

Verksamhetsbidrag till basverksamhet

Estlandssvenska ideella föreningar, som bedriver verksamhet som vänder sig till den svenska minoriteten i Estland och är registrerade i Estland, kan ansöka om verksamhetsbidrag för sin basverksamhet. Med basverksamhet menas administration, information, reklam, genomförande av kursverksamhet, social samvaro, lokalhyra etc.

Verksamheten ska vara inriktad mot

- Att bevara och utveckla estlandssvensk kultur och upprätthålla den estlandssvenska identiteten

- Estlandssvenska kulturevenemang som genomförs i Estland

- Evenemang som stöder utvecklingen av regional estlandssvensk kultur

- Estlandssvenskt konsthantverk

- Utbildning och fortbildning med estlandssvensk inriktning

- Publicering av undervisningsmaterial i svenska språket

- Publikationer/material om estlandssvensk historia, kultur och estlandssvenska dialekter

Ansökan, finansiering och redovisning

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag för aktuellt år är den 25 september. Kulturrådet godkänts beslut meddelas senast den 1 maj. Kulturförvaltningens bidrag lämnas som ett schablonbelopp, som inte behöver detaljredovisas. En översiktlig redovisning av användningen av bidraget för det gångna året ska lämnas till Kulturförvaltningen tillsammans med ansökan om bidrag för aktuellt år.

Villkor för projektbidrag

Följande ska uppfyllas för att bidrag ska kunna beviljas:

- Den som söker ska vara en förening, organisation, institution eller motsvarande. 

- Projektet ska genomföras och avslutas inom det eller de år som ansökan avser.

- Eventuella intäkter som projektet förväntas generera ska redovisas i budgeten och avräknas från den budget som man söker bidrag för.

Kulturförvaltningen stöder projekt med följande inriktning:

- Att bevara och utveckla estlandssvensk kultur och upprätthålla den estlandssvenska identiteten

- Olika estlandssvenska kulturevenemang som genomförs i Estland

- Evenemang som stöder utvecklingen av regional estlandssvensk kultur

- Estlandssvenskt konsthantverk

- Utbildning och fortbildning med estlandssvensk inriktning

- Publicering av undervisningsmaterial i svenska språket

- Publikationer/material om estlandssvensk historia, kultur och estlandssvenska dialekter

Kulturförvaltningen ger inte bidrag till:

- Nya projekt, om tidigare erhållna bidrag använts felaktigt eller inte har redovisats.

- Redan genomförda projekt och redan utgivna publikationer, dvs. projekt/publikationer som har avslutats/publicerats, då resp. ansökan lämnas in

- Löpande verksamhetskostnader för organisationer (Se bidrag för basverksamhet)

- Kostnader för licenser eller för medlemsavgifter

- Konsumtion (mat och dryck)

- Inventarier, t ex. möbler, datorer, kopiatorer etc.

Ansökningstid

Ansökan sker en gång per år och ska vara Kulturförvaltningen tillhanda senast den 25 september. Kulturrådet godkänts beslut meddelas senast den 1 maj.

Finansiering

Kulturförvaltningen lämnar bidrag till högst 50 procent av den totala budgeten för projektet och högst 4 000 Euro per projekt.